cywilne | odszkodowania

Zagadnienia ogólne prawa cywilnego są fundamentem nie tylko dla wszelkich regulacji prawa prywatnego (np. umów, spółek, praw rzeczowych), ale także istotnie oddziałują na inne gałęzie prawa. Znajomość i umiejętność wykorzystania ogólnych zasad prawa cywilnego jest kluczowa dla właściwej wykładni przepisów i konstruowania dokumentów prawnych dla podmiotów na rynku. Kancelaria oferuje możliwość skonstruowania każdego rodzaju aktów (dokumentów) prawnych z zakresu prawa cywilnego zaczynając od jednostronnych oświadczeń woli, a kończąc na rozbudowanych umowach nienazwanych i mieszanych, regulujących stosunki prawne wielu podmiotów, na wielu płaszczyznach. Posiadamy bogatą bazę rozwiązań prawnych, które potrafimy dopasować do każdej, nawet najbardziej nietypowej sprawy. Nasze rozwiązania przygotowane są z myślą nie tylko o ich skuteczności na gruncie cywilistycznym, ale także optymalizacji pod kątem kosztów i podatków. Czerpiemy rozwiązania nie tylko ze schematów wypracowanych przez praktykę w Polsce, ale także wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania stosowane w innych krajach i adaptujemy je do polskich warunków prawnych.
Oferujemy pomoc prawną w każdym rodzaju odszkodowań za doznane szkody na majątku oraz na osobie (zdrowiu) oraz dochodzenie zadośćuczynienia i innych świadczeń rekompensujących szkód; m.in.: wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, delikty w usługach, wypadki w pracy i w drodze do i z pracy, wypadki w szkole, wypadki rolnicze, szkody w transporcie, szkody na zorganizowanych urlopach i imprezach, upadki w miejscach publicznych i przed nieruchomościami, itp. W ramach naszych usług umożliwiamy dochodzenie wszelkich roszczeń z tytułu doznanych szkód m.in.: kosztów naprawienia szkody na mieniu, kosztów ratowania mienia, kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, zakupu sprzętu, zwrotu utraconych korzyści (wynagrodzenia), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość, renta skapitalizowana, renta alimentacyjna, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i śmierć osoby bliskiej, itp. Gwarantujemy prowadzenie spraw odszkodowawczych na każdym etapie do uzyskania pełnego odszkodowania:
– oszacowanie i wycena szkody,
– zgłoszenie roszczeń podmiotowi odpowiedzialnemu lub ubezpieczycielowi,
– reprezentacja w procesie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela,
– reprezentacja przed sądem w przypadku braku lub niepełnej likwidacji szkody.

Zmiany w terminach i zasadach przedawnienia roszczeń. Przepisy intertemporalne

Jedną z najbardziej istotnych zmian na gruncie prawa cywilnego w 2018 roku były gruntowne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Najistotniejszymi zmianami są: - skrócenie ogólnego terminu...
Czytaj więcej
cywilne

Skarga pauliańska w stosunkach pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich UE

Kodeks cywilny przyznaje wierzycielowi ochronę w postaci powództwa o ubezskutecznienie takiej czynności względem wierzyciela (skargę pauliańską). W przypadku wniesienia skargi pauliańskiej...
Czytaj więcej
cywilne, 
europejskie

Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariusz...

Postanowienie Sądu Najwyższego z 16.6.2016 r., V CZ 26/16, zawiera dwie istotne tezy dla wyznaczenia zakresu reprezentacji przez prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest...
Czytaj więcej
cywilne, 
spółki

Funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 KC pełni funkcję kompensacyjną, przyznana suma pieniężna ma stanowić bowiem przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. Funkcja...
Czytaj więcej
cywilne, 
odszkodowania

Moment przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zasadniczo przekształca się w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku. Następuje to więc wraz z...
Czytaj więcej
cywilne, 
nieruchomości

Zasady odpłatności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Jak wynika z uzasadnienia do Ustawy przekształceniowej, ustawodawca tworząc przepisy regulujące kwestię odpłatności starał się pogodzić interesy dotychczasowych właścicieli oraz...
Czytaj więcej
cywilne, 
nieruchomości

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawową informacją z zakresu procedury związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności jest, że ustawodawca zrezygnował w  tej materii z  decyzji...
Czytaj więcej
cywilne, 
nieruchomości