rolnictwo | branże regulowane

Polskie prawo przewiduje szereg szczególnych regulacji dla wielu branż gospodarki. Poszczególne rodzaje działalności mogą wymagać spełnienia określonych wymogów i uzyskania zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub koncesji. Ponadto samo prowadzenie działalności gospodarczej, także tej niereglamentowanej, może być obwarowane licznymi wymogami, ograniczeniami, ale i ułatwieniami, których brak wiedzy może skutkować zmniejszeniem konkurencyjności. Przedsiębiorca powinien być więc w pełni świadomy wszystkich praw i obowiązków, jakie mają wpływ na jego branżę, również w zakresie norm wspólnoty europejskiej i oferowanych korzyści. 
Szczególnym działem gospodarki jest rolnictwo, a w szczególności istotny wpływ na nie ma wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Istotnymi dla każdego podmiotu związanego z rolnictwem są zagadnienia:
– regulacji dotyczących nieruchomości rolnej, gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnego, gospodarstwa rodzinnego
– szczególne regulacje dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi
– zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego: odpowiednie tryby, sposoby i optymalizacja
– dzierżawa gruntów rolnych i inne formy prawne umownego korzystania z zasobów rolnych
– umowy kontraktacji i inne umowy w produkcji rolniczej
– dziedziczenie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego
– przekazywanie gospodarstwa rolnego lub poszczególnych jego aktywów pomiędzy żyjącymi: schematy prawne, przekazanie za rentę strukturalną, umowa z następcą
– formy prawne gospodarowania nieruchomościami z zasobów Skarbu Państwa
– scalanie i wymiana gruntów rolnych
– prawna ochrona gruntów rolnych, rolnictwo ekologiczne
– grupy producentów rolnych, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie rolnicze, wykorzystanie spółek handlowych w rolnictwie i innych ogólnych form działalności
– płatności bezpośrednie, programy rozwoju obszarów wiejskich i inne formy dofinansowania działalności rolniczej i okołorolniczej jak np. agroturystyka
– regulacje dotyczące upraw, hodowli, lasów i produkcji żywności